ગુજરાત માં નવું

જય જય ગુજરાત આપણા માનીતા મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રમોદી તેમજ લાલક્રષ્ણ અડવાણી ના વરદહસ્તે શુભ-ઉદઘાટન અમદાવાદ માં યોજાઈ ગયું જેમાં એક પરીમલ અડંરપાસ ને બીજો વાડજ-દુધેશ્વર બ્રિજ સેવા માં મુકેલ છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: