ગુજરાત વિષે

સ્વાગતમ..

ગુજરાત પ્રત્યેના પ્રેમ અને રુચિ રહે તેમજ વડીલો ને માગૅદશૅન પુરુ મળી રહે ને તે વસ્તુ ની જાણ રહે તેવો મારો પ્રયાસ રહેલ છે  ને આ કામ માટે આપ સહુ નો સાથ રહેશે તેવી આશા સાથે જય ગુજરાતગુર્જરી ને અર્પણ કરી રહ્યા છીયે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s