બાળપણ ના સંસ્મરણો


બાળપણ ના સંસ્મરણો બાળપણ કે જ્યાં પા-પા પગલી થકી ચાલતો હતો નાની ડગલી ભરીને કાલુ-કાલુ બોલતો હતો. રેતીની ઢગલી માં એક છેડે થી બીજા છેડે ગુફા બનાવતા, આંગળી ના ટેરવે નવા નવા ચિત્રો દોરાઈ જતા આનંદ લેતા, એ ક્યાં ખબર હતી કે ટેરવી થી દોરાતા ચિત્રો એ તો માત્ર ધડીભર ની મોજ હતી બાળપણ થી જયારે યુવાની માં પ્રવેશ્યા જયાં માત્ર ને માત્ર દોડ ને હરીફાઈ જ રહેલી હતી આજ ની દોડભરી જીદગી માં બાળપણ ભુલાઈ ગયું, બસ હવે તો માત્ર નાના બાળ ભુલકા ને જોઈને યાદ જ કરવું રહ્યું, મોજ-મસ્તી કરતાં સંતોલીયું, થપ્પો, ભમરડો, ગીલીડંડા,ઘોચમણી, લખોટી જેવી રમતો ને બદલે માત્ર હવે તો ફેસબુક અને ટી.વી એ સ્વરૂપ લીધું છે. આજ ની દોડભરી જીદગીમાં થી તાજગી અનુભવવા માત્ર આપણી બાળપણ વિતાવ્યું હોય ત્યાં જઈ ને માત્ર અહેસાસ કરી શકાય ને બાળપણ ના સંસ્મરણો તાજા કરી શકાય.

આલેખન – કૌશલ પારેખ

Advertisements

About ગુજરાતવિઝીટ (કૌશલ પારેખ)

મારું નામ કૌશલ પારેખ છે. મિત્રતા કરુ છું તેને હું મારો કમૅ અને ધમૅ સમજુ છું. હું બી.એ સ્નાતક (અથૅશાસ્ત્ર) છું અને કોમ્પ્યુટર માં D.C.A,PGDCA, M.C.P., C.C.C, D.G.M.D.P(Graphic Diploma) કરેલ છે. હું ફ્રાર્મા કંપની માં સાત વષૅ થી Sr.Executive Documentation ની નોકરી કરું છું

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s